Като компания ние сме и трябва да бъдем наясно с въздействието, което оказваме върху околната среда. Освен това искаме да играем отговорна роля в глобалното предизвикателство, свързано с климатичните промени. Още повече, че в хранително-вкусовата промишленост директно се сблъскваме с проблемите, в които използването на основни суровини има влияние върху биосферата. Макар да се стремим да увеличаваме растежа, ние се ангажираме да намалим своя екологичен отпечатък. От една страна, чрез използването на висококачествени продукти, щадящи околната среда,  от друга, чрез минимизиране на парниковите емисии (енергия, преобразувана в CO2) и намаляване на количеството на отпадъците и потреблението на вода.

В посока по-устойчив бизнес

Ясно осъзнавайки как дейността ни влияе на обществото и околната среда, Пуратос силно вярва в необходимостта от устойчивост. Затова отделяме огромно количество ресурси в разработването на решения, свързани с енергоспестяване, възобновяема енергия или третиране на отпадъци.
Доколкото е възможно, хармонизираме усилията си за свеждане до минимум на въздействието ни. Това не е само по отношение на производството, но и за всички останали процеси, включително поставката на суровини, опаковането, складирането и изпращането на стоки. Тези ангажименти се основават както на нашите убеждения, така и на това, което нашите клиенти и потребители очакват от нас с нашата глобална роля в хранителната промишленост.

The World In Their Hands