ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ПУРАТОС БЪЛГАРИЯ АД

1.ОБХВАТ :   В случай, че не е уговорено изрично друго в писмена форма с Пуратос България АД (наричан за краткост Пуратос), всички продажби на Пуратос  са предмет единствено и само на тези Общи условия за продажба. Изключенията от тях изискват изрично предварително писмено споразумение с Пуратос. Счита се за валидно, че при приемане на ценова оферта от Пуратос, тези Общи условия за продажба са били одобрени безвъзвратно от Купувача и че той е имал достатъчна възможност да се запознае с тях.

2. ПОРЪЧКА: Всяка поръчка от Купувач ще стане обвързваща за Пуратос след изрично потвърждение от негова страна. Промени на коя да е потвърдена поръчка изискват изрично предварително писмено споразумение с Пуратос.

3. ЦЕНИ: Цените са ExWorks (Incoterms 2010) склад на Пуратос без включен ДДС и всякакви други такси, мита и други суми, платими от Купувача. Пуратос ще снабди Купувача с цена за всеки Продукт, който Купувача поръчва. Цените са приложими само за конкретната поръчка и по времето, обозначено в офертата. Пуратос си запазва правото да промени цените на все още недоставените продукти по всяко време ако ценовоопределящите фактори са предмет на увеличение, което има сериозно влияние върху цената на предложения продукт. Тези фактори включват, но не се ограничават до суровини, съставки, продукти, получавани от Пуратос от трети страни, държавни такси, навла или транспортни разходи, премии по застраховки, флуктуации на обменни курсове. Пуратос ще уведоми Купувача за подобни увеличения в цените на Продуктите.

4.  ДОСТАВКА: Доставката е при условия ExWorks (Incoterms 2010). Ако изрично не е уговорено друго, датите за доставка са индикативни и невъзможността на Пуратос да ги спази няма да е основание за искане на каквито и да било неустойки от страна на Купувача или за отказване на съответната поръчка. Пуратос обаче ще положи всички възможни усилия да спази уговорените дати за доставка.

5. ТРАНСПОРТ: Транспортните разходи, разходите за застраховка и всички други разходи, рискове и задължения, свързани с транспорта, вноса и износа на Продуктите, ще бъдат поети от Купувача. Купувача ще натовари Продуктите на уговорената дата. Ако Купувача не успее да натовари Продуктите на уговорената дата, Пуратос може да начисли разходи за складиране. По молба на Купувача, Пуратос може да организира транспорт за Продуктите. В този случай, всички свързани с транспорта разходи ще бъдат платими от Купувача и Купувача ще бъде отговорен за всякакви рискове и ще поеме всякакви задължения, свързани с транспортирането, вноса и износа (ако има) на Продуктите.

6.  ПЛАЩАНЕ:   Фактурите са платими преди доставката, по банковата сметка, посочена от Пуратос във фактурата. Фактурата ще се счита за безвъзвратно приета ако Пуратос не получи писмено възражение от Купувача в срок от четиридесет и осем (48) часа от момента на получаването й.  В случай на закъсняло плащане, отворените и дължими суми ще бъдат по силата на закона и без предварително предизвестие, увеличени с (1) лихва, равна или по-висока от (а) лихвения процент, определено от Европейската Централна Банка за главните рефинансиращи операции плюс 8%, но не  по-малко от 12% годишно и (б) лихвения процент, които е приложим във връзка с приложимото право; и (2) еднократна сума за компенсация с размер на до 10% от отворените и неплатени задължения; и (3) стойността на съдебните разноски (където е приложимо).

Освен това, в случай на закъсняло плащане: (1) Пуратос има правото да прекрати всякакви текущи поръчки, независимо дали са потвърдени или не, (2) всякакви уговорени срокове на плащане (ако има такива) се считат за изтекли и всички издадени фактури стават незабавно платими, а всички бъдещи продажби са обект на предплащане. Гореспоменатите условия (1) и (2) ще бъдат също приложими ако Купувача влезе в каквато и да било ситуация на concursus creditorum, направи каквато и да била доброволна уговорка със своите кредитори, стане обект на административно производство, влезе в процес на ликвидация, спре или има заплаха да спре да оперира бизнеса си, стане обект на възбрана на каквито и да било активи от страна на ипотекарен кредитор, или бъде посочен поемател на каквато и да била част от неговата недвижима собственост или активи, или ако по каквато и да било друга причина Пуратос има солидни основания да вярва, че Купувача може да има кредитни проблеми.

7.  ПРЕКРАТЯВАНЕ: Без накърняване на каквито и да било други права на Пуратос под тези Общи Условия и приложимото право, Пуратос има право на незабавно цялостно или частично анулиране на потвърденa поръчкa за покупка, без съдебна намеса, без право на компенсация от страна на Купувача, в случай на изпращане на официално регистрирано писмо по този повод на Купувача във всеки от долуизложените случаи:

а) ако Купувача наруши сериозно някои от своите задължения към Пуратос, в случаи като но не само: задължението да заплати навреме фактурите си, неспазване на уговорката за закупуване на определени количества, нарушаване на Правата на интелектуална собственост на Пуратос, нарушаване на клаузата за конфиденциалност или използване на Продуктите извън указанията, дадени от Пуратос;

б) ако Пуратос установи или има солидни причини да вярва, че Купувача може да има кредитни затруднения, ако Купувача влезе в каквато и да била ситуация на concursus creditorum, направи каквото и да било доброволно споразумение с кредиторите си или стане обект на административно производство, влезе в процес на ликвидация, спре или има заплаха да спре  да оперира бизнеса си, стане обект на възбрана на каквито и да било активи от страна на ипотекарен кредитор, или бъде посочен поемател на каквато и да била част от неговата недвижима собственост или активи;

в) в случай на нарушаване на което и да било от задълженията му и ако Купувача не възмезди Пуратос за такова нарушение в разумен срок от 30 (тридесет) дни от известието за неизпълнение по този повод от Пуратос

В допълнение към анулирането на потвърдена поръчка за покупка, Пуратос има право на иск за понесени вреди в следствие на действията/пропуските на Купувача и/или анулиране на поръчките.

8.  ГАРАНЦИИ- РЕКЛАМАЦИИ:  По време на срока на годност на Продуктите, Пуратос гарантира съответствие на Продуктите с (1) приложимото законодателство в страната на производство и в страната на продажба на Продуктите, и (2) Спецификациите, при положение, че (1) Продуктите се обработват, транспортират и съхраняват при обичайните и указани от Пуратос условия и се използват в съответствие с инструкциите на Пуратос и (2) Купувача спазва приложимото право и своите задължения, договорени с Пуратос. Всяко намерение за използване на Продуктите от Клиента изисква предварително изрично съгласие от Puratos. Купувача е задължен да наблюдава Продуктите по време или възможно най-бързо след доставката им. Всякакви несъответствия следва да се докладват писмено до Пуратос и да бъдат подкрепени с обективни документални доказателства, възможно най-бързо (1) след доставката на Продуктите за видими дефекти (включително липси/грешки при доставката); или (2) от момента на установяване на дефекта или скритите дефекти от Купувача. Рекламации относно теглото или видими дефекти ще бъдат валидни само ако са упоменати върху товарителницата и върху документа за доставка (стокова разписка). При всички случаи, всякакви продукти, отказани от Купувача ще бъдат съхранявани коректно и Купувача ще демонстрира дължимата грижа и старание при преприемането на всички необходими мерки за ограничаване на щетите. Рекламациите ще бъдат обработвани съгласно процедурата на Пуратос за рекламациите. Пуратос по свое собствено усмотрение и като единствено средство за защита на Клиента, ще отстрани дефекта или замени дефектните Продукти за своя сметка и разход, освен ако и доколкото такова несъответствие е причинено и/или повлияно от Клиента или всяко лице под негов контрол. Клиентът няма право на друга форма на компенсация. Клиентът при никакви обстоятелства няма право да задържи плащането частично или изцяло в случай на спор, каквато и да е причината. Продуктите могат да бъдат отзовани/изтеглени от пазара само ако Продукта, която и да е съставка или компонент от него, (1) има разумна вероятност да бъдат вредни за хора или имущество, (2) нарушават приложимото законодателство или (3) трябва да бъдат изтеглени след решение на компетентен орган. Пуратос ще решава по свое усмотрение относно изтеглянето на Продуктите.

9.  СОБСТВЕНОСТ И РИСК: След доставката (както е описана по-горе), целият риск от повреда и загуба на Продуктите се прехвърля върху Клиента. Собствеността на Продуктите остава на Пуратос до пълното плащане на цената за съответните Продукти. Пуратос си запазва правото да изиска обратно Продуктите или цената им, ако Продуктите са били преработени преди изтичането на гореспоменатия период.

10. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ: Пуратос е и ще остане единствен собственик на всички права на интелектуална собственост върху Поверителната информация на Пуратос, Продуктите и всяко развитие, подобрение, иновация или друго творение от Пуратос, независимо от произхода им, като, но не само, търговски марки, дизайни, търговски тайни, патенти и ноу-хау, както и всяко друго право върху всякакви формули, рецепти и всякаква друга информация, данни и ноу-хау, свързани с неговата дейност и/или Продуктите. Разкриването на каквато и да е информация от Пуратос на Клиента, като, но не само данни, свързани с Продуктите и/или техния производствен процес, при никакви обстоятелства не означава прехвърляне на собствеността или лиценз за използване на което и да е от правата на интелектуална собственост на Пуратос от Клиента. Клиентът е и ще остане едноличен собственик на всички права на интелектуална собственост върху неговата Поверителна информация. Разкриването на каквато и да е информация от Клиента на Пуратос не означава прехвърляне на собственост или лиценз за използване на което и да е от правата на интелектуална собственост на Пуратос от Клиента, освен ако и до степента на изрично договореното с Пуратос. Разпоредбите относно правата на интелектуална собственост остават в сила и действат, докато съответните права на интелектуална собственост са защитени от законови и подзаконови актове.

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ: Всяка страна се съгласява (1) да пази цялата поверителна информация на другата страна в конфиденциалност и да не я разкрива на трета страна и (2) да използва поверителна информация единствено за изпълнението на настоящите Общи условия. Всяка страна има право да разкрива поверителна информация на другата страна на свои служители на основание на необходимост-да-се-знае за изпълнението на настоящите Общи условия, при условие че имат задължение за поверителност, поне подобни на определените задължения за поверителност уточнение от тук нататък. Освен това, ако дадена страна е задължена или поканена по закон или по силата на съд или друго разпореждане да разкрие поверителна информация на другата страна, такава получаващата страна има право да направи подобно разкриване, при условие че (1) първо уведоми другата страна в писмена форма за това и (2) си сътрудничи с другата страна в търсенето на законно предотвратяване или избягване на такова разкриване, или изисква такова разкриване да бъде предмет на задължения за поверителност. Всяка страна никога няма да разкрие повече от изрично изискваното.

Страните се съгласяват, че информацията няма да се счита за поверителна, ако:

(1) към момента на разкриване вече е публично достояние;

(2) след разкриване на получаващата страна, е станала част от общественото достояние без нарушаване на настоящите Общи условия или друго споразумение между Страните;

(3) е доказано, въз основа на писмени документи, че е била известна на приемащата страна преди всяко разкриване от другата страна;

(4) е получена от получаващата страна от трета страна, която законно притежава такава информация и не нарушава което и да е договорно или законово задължение за поверителност по отношение на такава информация;

(5) е доказано, че е разработена от приемащата страна независимо от поверителната информация, получена от другата страна;

(6) е разкрита след предварителното писмено одобрение на страната, притежаваща поверителната информация.

След прекратяване на продажбата между Страните, получаващата страна незабавно преустановява всякаква употреба на поверителна информация и, ако е необходимо, унищожава, или по искане на разкриващата страна, връща всички материали, носещи или съдържащи такава поверителна информация, намираща се в нейно владение към този момент, в рамките на петнадесет (15) дни след искане за това. Разпоредбите относно поверителността остават в сила и действат, докато съответната поверителна информация е защитена от законите за търговска тайна.

12. ОТГОВОРНОСТ: До степента, разрешена от приложимото законодателство, Пуратос не носи каквато и да е отговорност за каквито и да било наказателни, специални, непреки или последващи загуби или щети при или в резултат на доставката на Продукти на Клиента и загубата на печалба , загубата на приходи, загубата на бизнес възможности, щетите или накърняването на репутацията, добрата воля или интересите винаги ще бъдат изключени от отговорността на Пуратос. 

13. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОКУПКА: Клиентът е длъжен да закупи всяко MOQ (минимално количество за поръчка), посочено в офертата на Пуратос или в споразумението за цената, както и всеки обем Продукти, които Клиентът се е ангажирал да закупи под каквато и да е форма.

14. ФОРСМАЖОР: Всяка от страните ще бъде извинена, ако е възпрепятствана да изпълни задълженията си по настоящото споразумение поради форсмажорни обстоятелства. Ако такова събитие на непреодолима сила надхвърли шест месеца, всяка от страните има възможността незабавно да прекрати настоящото споразумение без задължение за плащане на щети или обезщетение. Непреодолима сила е изключително събитие или обстоятелство, което (1) е извън контрола на една от страните, (2) страната не би могла разумно да предвиди преди да сключи споразумението, (3) след като е възникнало, тази страна не би могла разумно да избегне или преодолее и (4) не се дължи на другата страна.

15. ОТКАЗ:  Никакъв отказ няма да има сила, освен ако не е предоставен в писмена форма и подписан от надлежно упълномощен представител на страната, която дава отказа. Всеки отказ не изключва по-нататъшното упражняване на такива права.

16. РАЗДЕЛИМОСТ : Ако някоя разпоредба на тези Общи условия бъде счетена от съд или друг компетентен орган за незаконна, невалидна или неприложима, изцяло или частично, съгласно който и да е приложим закон, законността, валидността или приложимостта на останалата част от тези правила и условия няма да бъдат засегнати и обезсилната разпоредба ще бъде заменена с валидна разпоредба, която отразява, доколкото е правно възможно, намерението на първоначалната обезсилена разпоредба.

17. ИЗПЪЛНИМОСТ: Когато е възможно, разпоредбите на настоящите Общи условия ще се тълкуват така, че да бъдат валидни и приложими съгласно приложимото законодателство. Въпреки това, ако се установи, че една или повече разпоредби са невалидни, незаконни или неприложими (изцяло или частично), останалата част от разпоредбата и настоящите Общи условия няма да бъдат засегнати и ще продължат в пълна сила и действие, сякаш невалидната, незаконна или неприложима(и) разпоредба(и) никога не е съществувала. Освен това, в този случай се счита, че страните са се споразумели за изменена разпоредба, която въплъщава възможно най-точно целта на невалидната, незаконна или неприложима(и) разпоредба(и).

18. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ: Тези Общи условия представляват цялостното споразумение между Пуратос и Клиента, свързано с предмета на настоящото споразумение. Никакви други правила и условия, когато и да са предоставени или разкрити на Клиента или Пуратос, няма да бъдат приложими.

19. Клиентът няма да прехвърля правата и задълженията си на трета страна, нито да назначава подизпълнител за изпълнение на задълженията си, без предварителното писмено съгласие на Пуратос.

20. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – КОМПЕТЕНТЕН СЪД: Тези Общи условия се уреждат от белгийското законодателство. В случай на спор, компетентни съдилища ще са съдилищата на мястото, където Пуратос има регистрирано седалище.